UK flag
Croatia flag

RADARSKI sustavi - Praćenje

Ekstrakcija cilja i praćenje prema potrebama naručitelja:


Razvija se za specifične potrebe naručitelja, npr. kod starijih radarskih sustava bez adekvatnog ektraktora ciljeva, za funkcionalno proširenje mogućnosti postojećih i sl. Funkcionalno se sastoji od CFAR (engl. Constant False Alarm Ratio) procesiranja, te ekstrakcije ciljeva i praćenja.

Unutar CFAR procesora vrši se pretvorba sirovog u binarni video, detekcija, integracija i ekstrakcija cilja.

CFAR
Smještaj s obzirom na postojeći radarski sustav.CFAR processor
Principijelna shema CFAR procesora.RawVideo CFARVideo BinaryVideo
Djelovanje CFAR procesora: originalna slika bez procesiranja, CFAR video, binarni video.AngularError RangeError
Tipična točnost procjene položaja za cilj radarske površine 1m2 na visini 500m iznad umjereno valovitog mora.2ndOrderFilter

Filtar drugog reda.IMMfilter

Višemodelni filtar za praćenje manevrirajućih ciljeva.PositionError VelocityError
Praćenje cilja u manevru (od 70 – 100 s). Za vrijeme manevra, u višemodelnom filtru na snazi je model III. reda, u vremenu bez manevra, na snazi je model II. reda.


Na vrh