UK flag
Croatia flag

RADARSKI sustavi - Alati

Alati:


Simulator radarskih odjeka

Za potrebe razvijanja i testiranja algoritama praćenja, razvijen je simulator radarskih odjeka. Osnovne karakteristike su:


Aplikacija za ispitivanje kvalitete fuzije

Aplikacija, razvijena u programskom alatu Matlab®, služi za analizu i usporedbu (po varijanci i srednjoj vrijednosti greške) različitih algoritama procesa fuzije podataka, npr. algoritma egzaktne fuzije, algoritma koji zanemaruju određene parametre procesa (međukovarijancu između lokalnih senzora, međukovarijancu lokalnog senzora, i sl).

Aplikacija je bazirana na modelu distribuirane fuzije s potpuno sinkronim senzorima dok je vektor stanja opisan u diskretnom vremenu kinematičkim modelom jednolikog pravocrtnog gibanja sa slučajnom akceleracijom.

kliknuti za veću sliku

Fusion_CovTest
Testiranje kovarijance procesa fuzije.


kliknuti za veću sliku

AlgEffTest
Testiranje efikasnosti algoritma.


Na vrh