Croatia flag

Pristup informacijama

Zakon o pravu na pristup informacijama NN br. 25/13, 85/15 (dalje u tekstu: Zakon) uređuje pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija koje posjeduju tijela javne vlasti, propisuju načela prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, ograničenja prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, postupak za ostvarivanje i zaštitu prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija.

Korisnik prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija je svaka domaća ili strana fizička i pravna osoba. Informacija je svaki podatak koji posjeduje tijelo javne vlasti u obliku dokumenta, zapisa, dosjea, registra ili u bilo kojem drugom obliku, neovisno o načinu na koji je prikazana (napisani, nacrtani, tiskani, snimljeni, magnetni, optički, elektronički ili neki drugi zapis).

Pravo na pristup informacijama sukladno Zakonu obuhvaća pravo korisnika na traženje i dobivanje informacije kao i obvezu tijela javne vlasti da omogući pristup zatraženoj informaciji, odnosno da objavljuje informacije neovisno o postavljenom zahtjevu kada takvo objavljivanje proizlazi iz obveze određene zakonom ili drugim propisom.

Ponovna uporaba informacije znači uporabu informacija tijela javne vlasti od strane fizičkih ili pravnih osoba, u komercijalne ili nekomercijalne svrhe drukčije od izvorne svrhe u okviru javnog posla za koji su te informacije izrađene. Razmjena informacija između tijela javne vlasti radi obavljanja poslova iz njihovog djelokruga ne predstavlja ponovnu uporabu. Na temelju članka 13. Zakona određena je službena osoba mjerodavna za rješavanje ostvarivanja prava na pristup informacijama.

SLUŽBENIK ZA INFORMIRANJE:

Anamarija Matković
tel.: 021/ 495 622
faks: 021/ 495 697
e-mail: anamarija.matkovic@pce.hr
Zahtjev za pravo na pristup informacijama /  Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije /  Zahtjev za ponovnu uporabu informacije podnosi se Pomorski centar za elektroniku d.o.o. na predviđenom obrascu i to na jedan od sljedećih načina:
1. Usmeno:
 • telefonom na broj 021/495 622
2. Pismeno:
 • dostavom na adresu Pomorski centar za elektroniku d.o.o., Zrinsko-Frankopanska 209, 21 000 Split
 • faksom na broj 01/ 495 679
 • mailom na adresu: anamarija.matkovic@pce.hr
PREUZIMANJE OBRAZACA:
Temeljem članka 19. Zakona Pomorski centar za elektroniku d.o.o. ima pravo tražiti od korisnika prava na informaciju naknadu stvarnih materijalnih troškova koji nastanu pružanjem informacije, kao i na naknadu troškova dostave tražene informacije, a sukladno važećim Kriterijima za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije koje donosi Povjerenica za informiranje.
MJERODAVNI PROPISI:
GODIŠNJA IZVJEŠĆA:
 • Godišnje izvješće za pristup informacijama za 2022. godinu  
 • Godišnje izvješće za pristup informacijama za 2021. godinu  
 • Godišnje izvješće za pristup informacijama za 2020. godinu  
 • Godišnje izvješće za pristup informacijama za 2019. godinu  
 • Godišnje izvješće za pristup informacijama za 2018. godinu  
 • Godišnje izvješće za pristup informacijama za 2017. godinu  
 • Godišnje izvješće za pristup informacijama za 2016. godinu  
 • Godišnje izvješće za pristup informacijama za 2015. godinu